Wodzisławskie Centrum Kultury
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Wodzisławskiego Centrum Kultury

Wodzisławskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wodzisławskiego Centrum Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Halfar.
 • E-mail: i.halfar@wck.wodzislaw.pl
 • Telefon: 324554855

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wodzisławskie Centrum Kultury
 • Adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. Ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski
 • E-mail: sekretariat@wck.wodzislaw.pl
 • Telefon: 324554855

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury znajduje się od ulicy ks. płk. Wilhelma Kubsza. Do budynku można dostać się schodami lub windą dla osób z niepełno sprawnościami (winda zlokalizowana jest po prawej stronie schodów). Schodami lub windą dostaniemy się na poziom z salą widowiskową, szatnią, kasą, sekretariatem oraz toaletami, w tym toaletą dla osób z niepełnosprawnością. Do korytarzy na innych poziomach prowadzą schody. Do budynku można też wejść od strony parkingu, od ul. 26 Marca, schodami. Budynek WCK jest położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.

Przed wejściem głównym, przy Placu Gladbeck, znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca te są darmowe dla posiadaczy zezwoleń.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchu, które będą występować na scenie WCK, mają możliwość skorzystania z platformy zewnętrznej, zamontowanej przy wejściu technicznym na zaplecze sceny, od parkingu przy ul. 26 Marca.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.

Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Widoczny fokus.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Inne informacje i oświadczenia

Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu.

Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej o rozkładzie pomieszczeń. W kasie zastosowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących.

 

Kontaktować można się e-mailowo bądź dzwoniąc na numer telefonu 32 4554855. Telefon czynny jest w godzinach pracy sekretariatu: poniedziałek-piątek od 7:00-15:00. Fax: 733 27 37

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Możliwy jest też kontakt przez Messengera na fanpagu Facebookowym WCK. Link: https://www.facebook.com/WuCeKa 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej Wodzisławskiego Centrum Kultury:

 1. Główne wejście do budynku Wodzisławskiego Centrum Kultury znajduje się od ulicy ks. płk. Wilhelma Kubsza. Do budynku można dostać się schodami lub windą dla osób z niepełnosprawnościami. Na tym poziomie znajduje się sala widowiskowa, szatnia, kasa, sekretariat oraz toalety, także toaleta dla osób niepełnosprawnych. Do korytarzy na innych poziomach prowadzą schody. Do budynku można też wejść od strony parkingu, od ul. 26 Marca, schodami. Budynek WCK jest położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.

 2. Przed wejściem głównym, przy Placu Gladbeck, znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te są darmowe dla posiadaczy zezwoleń.

 3. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku. Ze względu na indywidualny charakter wydarzeń w WCK, obecność psa asystującego na sali widowiskowej powinna być każdorazowo konsultowana z organizatorem, co najmniej na tydzień przed imprezą.

 4. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu.

 5. Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

 6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Plan działania Wodzisławskiego Centrum Kultury na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2029.
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2024-02-16 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2024-02-16 Administrator Modyfikacja Modyfikacja załącznika
2021-12-23 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-12-23 Administrator Modyfikacja Dodanie załącznika
2021-12-23 Administrator Modyfikacja Dodanie załącznika
2021-12-23 Administrator Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-12-23 Administrator Modyfikacja Modyfikacja załącznika
2020-09-23 Administrator Publikacja
Wyświetleń: 3418