Ogłoszenie nr 525607-N-2019 z dnia 2019-03-27 r.

Wodzisławskie Centrum Kultury: TERMOMODERNIZACJA DACHU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodzisławskie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 82160700000000, ul. ul. Płk. Ks. W. Kubsza  17 , 44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 455 28 74, e-mail ksiegowosc@wck.wodzislaw.pl, faks 32 455 48 55.
Adres strony internetowej (URL): https://wck.wodzislaw-slaski.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://bip.wck.wodzislaw.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.wck.wodzislaw.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.wck.wodzislaw.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pismenej pocztą, kurierem lub osobiście
Adres:
Wodzisławskie Centrum Kultury ul. Ks. Płk. W. Kubsza 17; 44-300 Wodzisław Śląski - sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA DACHU WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI
Numer referencyjny: WCK.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest zamówienie, które obejmuje: Termomodernizację dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi. W szczególności zadanie obejmuje wykonanie następujących robót : A. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE •Zerwanie obróbek blacharskich na attykach i wokół kominów. •Demontaż instalacji odgromowej. •Zerwanie wielowarstwowego pokrycia połaci dachów z papy. •Rozbiórka starego ocieplenia styropianowego gr. 5 cm na obu połaciach dachowych. •Demontaż konstrukcji zadaszenia toru klapy dymowej. •Uzupełnienie ewentualnych ubytków pomiędzy płytami dachowymi (i na samych płytach). •Wykonanie szlichty zaprawą cementową (naprawczą) na powierzchni płyt dachowych. B. ROBOTY ZASADNICZE TERMOMODERNIZACJI I PRZYGOTOWANIA POD MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ •Wykonanie paroizolacji na powierzchni dachów. •Wytrasowanie miejsc pod zabudowę betonowych podstaw o wymiarach 15x15x15cm dla konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej. •Przyklejenia betonowych podstaw z zabetonowanymi prętami gwintowanymi do podłoża (płyt dachowych) za pomocą kleju dwuskładnikowego (kotwy chemiczne) •Wykonanie ocieplenia dachów styropianem grubości 20 cm. •Pokrycie dachów papą podkładową i termozgrzewalną. •Zamocowanie stalowych marek dociskowych o wymiarach 15x15 i gr. min. 6 mm na gwintowanych prętach 16 mm. C. ROBOTY TOWARZYSZĄCE •Drobne naprawy tynku na kominach. •Podniesienie attyk (ścianek kolankowych) do wysokości normatywnych. •Obróbki styropianem gr. 5 cm ścian attyk i płytami OSB od góry oraz wykonanie obróbek blacharskich. •Obróbki blacharskie kominów. •Odtworzenie konstrukcji zadaszenia toru dla przesuwania klapy dymowej wraz z pokryciem jej papą podkładową i termozgrzewalną oraz wykonanie obróbek zadaszenia. •Odtworzenie instalacji odgromowej. •Demontaż drabiny i zabudowa nowych drabin komunikujących na wszystkie połacie dachowe. •Wymiana wpustów dachowych. •Wymiana włazu dachowego w części średniej połaci dachowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45260000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie kierowania robotami budowlanymi obejmującymi specjalność konstrukcyjno-budowlaną w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, która jest czynnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ( kierownik budowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie kierownika budowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany treści zawartej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i mogą nastąpić tylko na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności między innymi w niżej opisanych przypadkach: Lp. Przyczyna/okoliczności Skutek – zmiana w umowie/aneks 1) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych mających wpływ na prawidłowe prowadzenie robót(potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i zapisane w protokole lub dzienniku budowy): -opady atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót przez co najmniej 5 kolejnych dni w oparciu o obowiązujące przepisy i Polskie Normy. Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile dni trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót. 2) rezygnacja z części robót na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o kwotę, którą należałoby zapłacić gdyby przedmiotowe roboty zostały wykonane. 3) wystąpienie robót zamiennych, robót dodatkowych, zamówień dodatkowych spowodowanych względami atmosferycznymi oszczędnościowymi oraz innymi niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy oraz robót koniecznych nieujętych w przedmiarze robót bądź niewycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z rzeczywistych uwarunkowań i potrzeb lub zasad wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana wartości umowy, zmiana sposobu wykonania przedmiotu zamówienia i terminu realizacji. 4) zmiana stawki VAT Ewentualna zmiana wartości umowy 5) zmiana podwykonawców lub zatrudnienie nowych podwykonawców Zmiana załącznika do umowy 6) wystąpienie zdarzeń losowych-klęska żywiołowa. Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego. W razie wystąpienia powyższych przesłanek, Wykonawca jest zobowiązany do ich udokumentowania w sposób niebudzący zastrzeżeń (protokół konieczności, oświadczenie, dokumentacja fotograficzna, notatka itp.) 2. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz robót koniecznych nieujętych w przedmiarze robót bądź nie wycenionych w kosztorysie ofertowym, a wynikających z rzeczywistych uwarunkowań i potrzeb lub zasad wiedzy technicznej, wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm i standardów. Wycenę tych robót wykona na podstawie cen jednostkowych zadania podstawowego, zaś wszelkie roboty niewystępujące w kosztorysie ofertowym według cen rynkowych lub średnich cen Sekocenbudu. Podstawą wykonania wyżej wymienionych robót jest zatwierdzony protokół konieczności podpisana umowa lub aneks do umowy. 3. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za dodatkowe zakresy robót bez przedłożenia w/w dokumentów. 4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji związanych z realizacją umowy. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 7. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów i urządzeń. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 5 – 7 muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, który do każdej zmiany sporządzi stosowną opinię, która będzie stanowiła podstawę do ewentualnej akceptacji przez Zamawiającego. 9. Zmiana ilości robót wynikająca z wielkości przyjętych w przedmiarze, a faktycznie wykonanych na podstawie : przedmiaru robót, warunków technicznych lub zasad wiedzy technicznej nie wymaga zmiany umowy. W przypadku wzrostu ilości robót w danej pozycji kosztorysowej w stosunku do przedmiaru powyżej 10 % konieczne jest spisanie protokołu rozbieżności i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 10. Rezygnacja z części robót może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych będzie Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski. 2. Wodzisławskie Centrum Kultury wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@wck.wodzislaw.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja dachu wraz z przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami towarzyszącymi” nr postępowania: WCK.1.2019, w trybie przetargu nieograniczonego, a obowiązek ich podania wynika z przepisów Prawa zamówień publicznych. 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma: 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Prawem zamówień publicznych, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), 3) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, 3) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być inne osoby lub podmioty, którym, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (art. 8 i art. 96 ust. 3), zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. 8. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 97 ust. 1 Prawa zamówień publicznych). Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 97 ust. 1 Prawa zamówień publicznych).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH